Bà bi cho bi một xô nước thế là bi thích thú ngồi vầy cả buổi