Phomai là món bé mình th1ich nhất cứ về nhà là mở tủ lạnh lấy 1 viên ra nghiên cứu liền!