Lượn lờ diễn đàn thấy nhiều điều khiến em bức xúc muốn chia sẻ cùng chị em. Phụ nữ bị cái tật là ưa ngọt hảo ngọt để rồi chết, chết không kịp hối - phải nói là nhiều khi mù quáng làm đẹp.