Ở Đà Nãng có mom nào dùng dv cấy calogen và giảm mỡ bụng cho e xin vài lời với. Thấy quảng cáo tùm lum mà ko biết ra sao. Ths các mom nhiều nhiều.