Ai đã dung sp tẩy lông ekin cho e it kinh nghiệm ạ