Ảo diệu vô cùng, nhưng tại sao lại không thể bỏ ra 3 phút mỗi ngày để thử nào?