Xin chào đại gia đình. Đại Gia Đình có cổ vũ bóng đá tối mai không mình lập kèo cổ vũ nhỉ?