hơn cả một video, moi người hãy dành vài phút cuộc đời để xem qua nhe! https://www.youtube.com/watch?v=cWgGFrYBdVc