Git là gì?

Git được ra đời vào năm 2005 do Linus Torvalds tạo ra. Nó là một hệ thống quản lý phiên bản phân tán (Distributed Version Control System – DVCS) mã nguồn mở và miễn phí được sử dụng để quản lý hiệu quả các dự án từ nhỏ đến rất lớn.

Git cung cấp cho mỗi lập trình viên một kho lưu trữ riêng chứa toàn bộ lịch sử thay đổi code. Nó thường được sử dụng trong phát triển phần mềm để quản lý mã nguồn. Các kho lưu trữ Git được kết nối cục bộ, cho phép các lập trình viên làm việc trên máy của riêng họ, nhưng cũng được kết nối với một kho lưu trữ dùng chung.

Các tính năng và lợi ích của Git

1. Các tính năng của Git

  • Git là mã nguồn mở và miễn phí.
  • Git là một công cụ kiểm soát phiên bản phân tán được sử dụng để quản lý mã nguồn.
  • Git cho phép nhiều nhà phát triển (developer) cộng tác.
  • Hàng nghìn nhánh song song (parallel branches) của nó cho phép phát triển phi tuyến tính (non-linear development).
  • Có thể tạo bản sao lưu code.