Giáo dục pháp luật là gì?

Ý thức pháp luật là tiền đề tư tưởng - pháp lý thiết yếu đối với quá trình quản lí xã hội bằng pháp luật. Có nhiều biện pháp để nâng cao ý thức pháp luật trong đó giáo dục pháp luật được xác định là hoạt động cơ bản.

Khái niệm giáo dục pháp luật

Về bản chất, giáo dục pháp luật là quá trình hoàn thiện các yếu tố pháp lý - xã hội của con người nhằm nâng cao năng lực sáng tạo của con người trước thực tiễn cuộc sống. Giáo dục pháp luật là quá trình tác động của con người. Có nhiều cách thức, phương tiện thâm nhập vào ý thức con người, trong đó không thể không áp đặt ý chí chủ quan vào quá trình nhận thức khách quan của các chủ thể.

Trước hết, đào tạo pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của nhà nước. Vì vậy, nhà nước phải tổ chức, quản lý và đánh giá kết quả của lĩnh vực hoạt động này.

Việc đào tạo pháp luật phải cập nhật, sát thực, phù hợp về nội dung, hình thức và mục đích. Tuy nhiên, ở góc độ toàn cầu, cần kết hợp đào tạo pháp luật trong nhà trường và các cơ sở chính trị - xã hội với đào tạo nước ngoài. cộng đồng xã hội và gia đình. Kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với giáo dục truyền thống lịch sử, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Đặc biệt, phải gắn giáo dục pháp luật với quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng vùng, từng địa bàn và an toàn xã hội.

Xét cho cùng, giáo dục pháp luật là quá trình tác động một cách có hệ thống, có ý thức và định kỳ vào nhận thức của con người nhằm tạo cho mỗi người một trình độ pháp lý cụ thể để họ có ý thức pháp luật đúng đắn, tôn trọng và tự giác hành động theo quy định của pháp luật.

Tìm hiểu thêm: https://academist.qodeinteractive.com/forums/users/luatlaodong

Mục đích của đào tạo pháp luật

Mục đích của đào tạo pháp luật được nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, tùy thuộc vào đối tượng, trình độ và loại hình đào tạo. Nhìn chung, mục đích đào tạo có thể là dài hạn hoặc ngắn hạn nhưng đều hướng đến 3 câu hỏi cơ bản:

(i) Một là đào tạo pháp luật nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu biết pháp luật và hình thành kiến ​​thức pháp luật cần thiết cho các đối tượng (với tư cách là đối tượng của ý thức hoặc đối tượng của giáo dục).

Đây là mục tiêu chính của giáo dục pháp luật, vì hiểu biết pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy. kiến thức pháp luật hướng dẫn hành vi của chủ thể trong thực tế.

Kiến thức pháp luật là cơ sở để khẳng định niềm tin vào các giá trị của pháp luật, các chuẩn mực pháp luật cần có, giúp các chủ thể chủ động xác định hành động và chịu trách nhiệm về hành vi kiến thức pháp luật không thể là sự hiểu biết đơn giản, phiến diện về một số khía cạnh của pháp luật một cách đúng đắn mà tạo ra.

Do đó, giáo dục pháp luật là hoạt động có vai trò quan trọng trong việc mở rộng khối lượng kiến ​​thức pháp luật nhằm nâng cao khả năng hiểu biết đầy đủ và thống nhất pháp luật của đối tượng.

(ii) Hai là giáo dục pháp luật nhằm khơi dậy tình cảm, lòng tin và thái độ đúng đắn đối với pháp luật.Để hình thành lòng tin và đem lại thái độ đúng đắn, tích cực đối với pháp luật ở mỗi người cần phải giải quyết nhiều vấn đề có liên quan, trong đó giáo dục pháp luật là hoạt động cơ bản.

Chúng ta biết rằng lòng tin vào pháp luật là lòng tin vào công lí, lẽ công bằng được tạo lập bởi chính pháp luật.Lòng tin chỉ có giá trị đích thực khi nó đem lại thái độ chủ động trong xử sự phù hợp với pháp luật và được hình thành trên tri thức pháp luật cần thiết (nếu không sẽ là niềm tin mù quáng, phản tác dụng).

Giáo dục pháp luật không đơn thuần là chỉ để hiểu biết về các quy định của pháp luật mà cao hơn nữa là để pháp luật được “sống” trong tư duy, hành vi của mọi người, để khơi dậy tình cảm, lòng tin và thái độ đúng đắn ở mỗi người đối với pháp luật.Cần giáo dục tình cảm công bằng, khoan dung, ý thức trách nhiệm, thái độ không khoan nhượng trước các hành vi vi phạm pháp luật và thái độ tôn trọng pháp luật, pháp chế.

(iii) Ba là giáo dục pháp luật nhằm hình thành thói quen xử sự theo pháp luật với động cơ tích cực.Tri thức pháp luật không thể là những nội dung lý luận thuần tuý mà nó phải được hiện thực hóa thông qua các hoạt động pháp lý thực tiễn.

Mục đích của giáo dục pháp luật không chỉ cung cấp những kiến thức lí luận hoặc các quy định pháp luật cụ thể mà quan trọng hơn là tạo lập được thói quen xử sự theo pháp luật ở mỗi loại chủ thể trong xã hội.Thói quen này được hình thành không phải là thụ động, vô thức mà dựa trên nền tảng của động cơ về hành vi hợp pháp, tích cực.

Để làm quen với hành vi pháp lý, con người không chỉ cần có trình độ hiểu biết pháp luật cần thiết mà còn phải trải qua một quá trình chuyển hóa tâm lý chủ quan.

Xem thêm: http://ipapa.pro/account/?user=363498

Nội dung của giáo dục pháp luật

Để hoạt động giáo dục pháp luật được tiến hành thuận lợi, có hiệu quả cần xác định nội dung cơ bản, phù hợp với đối tượng giáo dục, loại hình và cấp độ giáo dục. Theo nguyên lý chung thì nội dung và mục đích của giáo dục có quan hệ hữu cơ với nhau, vì vậy giáo dục pháp luật phải nhằm định hướng cả về tri thức, tình cảm và hành vi cho đối tượng giáo dục. 

Nhìn chung, nội dung của giáo dục pháp luật tương đối rộng, mang tính đặc thù riêng cho từng chương trình đào tạo. Chẳng hạn, kiến thức lí luận về pháp luật, các quy định pháp luật hiện hành, các thông tin về thực hiện, bảo vệ pháp luật, các số liệu về xã hội học pháp luật, giáo dục mô thức hành vi pháp luật... Các nội dung cơ bản này lại được thể hiện phù hợp với kết cấu của mỗi chương trình giảng dạy khác nhau, theo yêu cầu cụ thể khác nhau. Hiện nay, nội dung của phổ biến, giáo dục pháp luật ở nước ta được xác định gồm:

(i) Quy định của Hiến pháp và văn bản quy phạm pháp luật, trọng tâm là các quy định của pháp luật về dân sự, hình sự, hành chính, hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, lao động, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh, giao thông, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức...; các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

(ii) Các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, các thỏa thuận quốc tế.

(iii) Ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.

Có thể bạn quan tâm: https://blackplanet.com/luatlaodong