Mình đang quan tâm khu này nhưng mù tịt về thông tin, bố mẹ nào nắm rõ khu này cho mình xin thônng tin với !!!