Loại mỳ mới con vừa biết đến khi xem quảng cáo là được mẹ mua liền, vì vậy con rất vui: