Câu 1: Thu nhập bình quân người dân Thụy Sỹ đứng thứ mấy trên thế giới?a. 1


b. 2


c. 3


d. 4Câu 2: Tiêu chuẩn Thụy Sỹ tác động đến những mặt nào ?a. nguồn nguyên liệu ban đầu, quy trình sản xuất


b. kiểm soát chất lượng cho thành phẩm, những thông số của môi trường sản xuất


c. tác động của các nhà máy sản xuất đến môi trường


d. Cả a,b,c đều đúngCâu 3: Nền kinh tế Thụy Sỹ không xây dựng trên cơ sở nào?
a. sản xuất theo số nhiều


b. sản phẩm chất lượng cao


c. đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản