Câu 1: Các nông trại tại Thụy Sỹ được kiểm tra, kiểm soát bao nhiêu lần trong năm?


a. 8 lần


b. 10 lần


c. 12 lần


d. 14 lần


Câu 2: Các sản phẩm xuất xứ Thụy Sỹ có mã vạch bao nhiêu ?


a. 690 – 691


b. 300 - 379


c. 400 – 440


d. 760 - 769


Câu 3: Hằng năm Thụy Sỹ tiêu tốn bao nhiêu % GDP vào chăm sóc sức khỏe?


a. 5%


b. 7%


c. 8%


d. 10%