Để tìm các bài viết hay các chủ đề (topic) được tạo bởi một người chúng ta có thể làm như sau:


Cách 1: Click vào ID của người đó chọn Tìm bài viết/ Xem chủ đề (Xem hình)Loading interface...Cách 2 : Vào hồ sơ người đó nhìn vào menu bên trái chọn Tìm bài viết/ Tìm chủ đề (Xem hình)