Để lưu lại các bài viết mà bạn muốn đọc, bạn hãy nhấp vào biểu tượng dấu "…" nằm ngay cạnh biểu tượng bình luận ở cuối bài viết, chọn "Lưu bài" để lưu lại.

hình ảnhhình ảnh

Những bài viết bạn đã lưu sẽ nằm ở mục "Bài viết đã lưu" trong trang thông tin cá nhân của bạn.

hình ảnhhình ảnh