Mình là Kim Anh!


Hiện nay mình rảnh vào các ngày cuối tuần, rất muốn tham gia vào Hội quán, nếu có việc gì cần giúp đỡ cần mình tham gia hãy liên hệ số này nhé 0983309599. Cảm ơn!