Đây là hội cũ các bạn nhé, đã qua 1500 bài rồi http://www.webtretho.com/forum/f50/thu-tuc-giay-to-di-uc-theo-dang-tay-nghe-tang-2-a-1767771/index80.html