Mình hiện đang sống và làm việc tại Hàng Châu, Trung Quốc.


Muốn hỏi thăm các bạn/các chị/các cô...đang lập nghiệp hoặc đã lập gia đình ở bên này !!!!!!


@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-