Tuyển chồng mua vui vì hiểu rằng không bao giờ có tình yêu thực sự
;;)