Trai 30 tuổi không tiền - không nhà - không xe - không vợ


Thấy tủi nhưng phải vươn lên lẽ nào cứ ngồi đó mà than thân trách phận. Ai giống hoàn cảnh mình hoặc đã trải qua thì động viên cái nào.