Nhờ addminn xóa hộ tài khoản này với . có vợ 2 con rồi nên không muốn dùng nữa