Có những thời gian vùi mình trong cv em chợt nghĩ mình cứ sống như vậy cho vui,nhưng bỗng 1 ngày chợt nhận ra như vậy có phải phí không?