Chia sẻ tiêu chuẩn chọn ny nào các anh chị em!!!!!!


Tinh thần là chọn như thế nào cho tốt!


Nhất là các bố mẹ có kinh nghiệm rồi thì chia sẻ cho mọi người cùng biết nào ^^. Cùng rút kinh nghiệm để tránh một vài cái không tốt nữa chứ ^^