Sao mình lại hay có tâm quá. Con trai mà đa sầu đa cảm quá cũng khổ!