Rời xa một người tôi vẫn sống tốt đấy thôi 

Đừng bảo rằng tôi sẽ sống không nổi.      

 Vì lòng người theo thời gian thay đổi.                  Và không ai...bên ai mãi bao giờ...!