Dẫu dòng đời bon chen vội vã 

Đôi mình vẫn ung dung, thong thả 

Vì chúng ta biết đủ, biết thứ tha 

Biết lắng nghe, yêu thương và hiểu thấu.

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh