Các bạn chỉ mình mất hết kiến thức roy nên làm j để bắt đầu lại từ đầu đy ạ ?