Có vẻ cách học này mới đấy nhỉ. Cách học này hiệu quả tốt chứ b?