Chào các bạn,


Mình đang có dự định thi vào phong Kế hoạch tổng hợp của một ngân hàng, có bạn nào đã qua kinh nghiệm xử lý công việc, nhiệm vụ của phòng này chia sẻ kinh nghiệm cho tôi với.


Cần phải làm nhưu thế nào? Phải bắt đầu ra rao? lập kế hoạch thế nào cho tốt?...


Các bạn chia sẻ kinh nghiệm cho mình với.


Cảm ơn các bạn rất nhiều.