Giải quyết những thắc mắc cho những ai có ý định thành lập công ty TNHH 1 thành viên:


Công ty TNHH một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); Công ty TNHH một thành viên là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập, chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.


Nếu bạn muốn tư vấn để thành lập công ty TNHH 1 thành viên, Bạn sẽ được tư vấn:


Tư vấn trước khi thành lập công ty:


Tư vấn về lựa chọn tên, trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp;


Tư vấn phương thức hoạt động và điều hành của doanh nghiệp;


Tư vấn mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;


Tư vấn quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty;


Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty:


Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh;


Dự thảo điều lệ;


Giấy ủy quyền;


Các giấy tờ kèm theo: (i) Đối với thành viên là cá nhân: bản sao chứng thực Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; (ii) Đối với thành viên là tổ chức: bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức, bản sao điều lệ công ty, biên bản, quyết định về việc góp vốn thành lập công ty; Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền; (iii) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; (iv) Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.


Hãy hỏi bất cứ câu hỏi nào để được giải đáp.