Em có câu hỏi như thế này và không biết trả lời như thế nào, các anh chị tư vấn cho em với ạ "Thời gian làm việc của công ty tôi là 5 ngày/1tuần. Trong trường hợp: Người lao động xin nghỉ phép không lương 10 ngày tương đương nữa tháng làm việc, do đó đơn vị tôi tạm ngừng tham gia bảo hiểm cho đến khi người lao động đi làm việc lại, vậy điều này có vi phạm luật không?":-?