Tình hình là mình rất thích học ngành điểu dưỡng, nhưng ở Việt Nam ngành điều dưỡng chỉ ở mức cđ , có chỗ nào học điều dưỡng một cách chính thức và đào tạo bàn bản không,./:)