Nếu các mẹ ở HN hưởng ứng, mình có thể cùng nhau làm việc này, có thể 1 tháng/ chuyến chẳng hạn.


Chúng mình cùng đến thăm một trường hợp cần được giúp đỡ nào đó, chủ yếu là trẻ em. Trong chuyến đi ấy mỗi người sẽ mang theo tiền hoặc đồ dùng để ủng hộ...


Các mẹ nghĩ sao???