Tôi được biết sản phẩm Sắc Xuân có thể điều trị hết được nám. Thưa bác sỹ dùng Sắc Xuân trong bao lâu sẽ hết được nám?