Tất cả mọi thứ trong tam giới : hễ có sanh tức có diệt.


Người giác ngộ bình thản vô ngại.


Kẻ vô minh sầu thảm bi ai.