Mấy mom ở biên hòa chỉ dùm em chỗ khám phụ khoa, canh soi trứng uy tín và hay với. Em kinh ko đều. Khó canh quá. Nay trễ 12 ngày mà vẫn thử lên 1 vạch. Dịch âm đạo ra nhiều hichic.


Em tham khảo thấy có phòng khám bs.Hoan, bs.Thám, bs âu tuyết thanh. Có mom nào khám ở đó chưa ạ.