Thi đấu đãng diễn ra, các bạn đoán đội nào thắng, mình thì có niềm tin với Đức  hhh

hình ảnh