Bảo ghét mình

Mà lại bế mình

Vậy là thương mình rồi

Thương mình nhưng muốn cắn mình

Vậy là không thương mình rồi

Loading interface...