Nghe đồn đây là sẽ làm album cuối cùng có đầy đủ 7 thành viên trước khi anh cả Jin nhập ngũ. Có ARMY nào thông tin được điều này chưa?