Mình định cuối tháng 10 đi bụi namninh, các bạn có thông tin, kinh nghiệm về namninh cho mình xin với.Tks