Truyền hình phải tăng thời lượng phát phim Việt


24/05/2010 | 21:29:00


http://www.vietnamplus.vn/Home/Truyen-hinh-phai-tang-thoi-luong-phat-phim-Viet/20105/46310.vnplusẢnh minh họa. (Nguồn: Internet)


Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 54/2010/NĐ-CP, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009.


Nội dung quan trọng nhất được nêu tại Nghị định mới này là phải tăng thời lượng về phát sóng, chiếu phim truyện Việt Nam trên các đài truyền hình và rạp chiếu phim trên lãnh thổ Việt Nam.


Nghị định nêu rõ, tỷ lệ thời lượng phát sóng phim truyện Việt Nam của mỗi đài truyền hình (ở cả Trung ương và địa phương) phải đạt ít nhất 30% so với tổng số thời lượng phát sóng phim, trong tỷ lệ đó phim truyện Việt Nam phải được phát sóng vào khoảng thời gian từ 20-22 giờ trong ngày, ngoài ra còn có thể phát sóng vào các giờ khác.


Tỷ lệ số buổi chiếu phim truyện Việt Nam trên hệ thống các rạp phải bảo đảm đạt ít nhất 20% so với tổng số buổi chiếu, phải được chiếu vào khoảng thời gian từ 18-22 giờ trong ngày; ngoài ra còn có thể chiếu vào các giờ khác.


Thời lượng phát sóng phim trên truyền hình dành cho trẻ dưới 16 tuổi đạt ít nhất 5% so với tổng thời lượng phát sóng phim. Giờ chiếu phim cho trẻ em dưới 16 tuổi tại rạp và cả trên truyền hình phải kết thúc trước 22 giờ.


Nhà nước sẽ mua toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao do cơ sở điện ảnh sản xuất; cơ sở điện ảnh được miễn lệ phí chước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;...


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của địa phương, ưu tiên dành quỹ đất cho cơ sở điện ảnh. Quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh sẽ do Thủ tướng Chính phủ thành lập, là đơn vị hạch toán độc lập, được Nhà nước hỗ trợ vốn ban đầu khi mới thành lập.


Nghị định mới có hiệu lực kể từ ngày 7/7/2010./.


(TTXVN/Vietnam+)