Thủ tướng Chính phủ: Không tự chủ tài chính, khó thu hút nhân tài“Không mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính và lao động, sẽ khó mà thu hút, sử dụng và phát huy được người giỏi và người tài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu quan điểm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng


Cấp bách nâng cao chất lượng công chức lãnh đạo


Ngày 5/8, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã họp cho ý kiến về đề án "Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng" và đề án "Phát triển đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế".


Đây là các đề án quan trọng được xây dựng nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng đội ngũ trí thức và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.


Đề cập đến “Đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo quản lý cấp vụ, cấp phòng”, Ban cán sự Đảng Bộ Nội vụ đã nêu rõ sự cần thiết và căn cứ xây dựng đề án, thực trạng tuyển chọn cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý hiện nay, trong đó có đánh giá việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý thời gian qua của một số Bộ, ngành và địa phương.


Đề án cũng đưa ra mục tiêu của việc đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, qua đó khắc phục những hạn chế, bất cập trong tuyển chọn lãnh đạo, quản lý, góp phần vào thực hiện việc đổi mới công tác cán bộ.


Đề án cũng đưa ra 5 nội dung đổi mới cách tuyển chọn bao gồm: Quy định rõ, cụ thể thầm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong giới thiệu, đề xuất, bổ nhiệm nhân sự; mở rộng phạm vi đề cử, đăng ký dự tuyển lãnh đạo quản lý; bổ sung thêm người dự tuyển phải trình bày chương trình hành động trước khi lấy phiếu tín nhiệm; thay đổi nội dung, kết cấu phiếu tín nhiệm; và đổi mới công tác bổ nhiệm lại.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Đề án trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận. Thủ tướng nêu rõ, việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý luôn là yêu cầu cấp bách, khách quan và là đòi hỏi của thực tiễn quản lý hiện nay. Trong đó đổi mới phương thức tuyển chọn lãnh đạo, quản lý là một trong những giải pháp quan trọng góp phần thực hiện tốt chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhất trí hoàn thiện đề án “Thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng” trên tinh thần đổi mới cách tuyển chọn nhưng phải đảm bảo các quan điểm, nguyên tắc về công tác cán bộ của Đảng; thu hút được những người có đức, có tài gắn với tiêu chuẩn của từng chức vụ cụ thể; gắn trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức…


Thủ tướng cũng yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ có đánh giá đầy đủ và toàn diện hơn phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, quản lý theo quy trình đã và đang làm từ trước đến nay.


Mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ


Cho ý kiến vào đề án "Phát triển đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện đề án trên tinh thần đi sâu phân tích và đề xuất các cơ chế, chính sách, nhất là các cơ chế, chính sách mang tính động lực, đột phá để phát triển đội ngũ trí thức.


Các cơ chế, chính sách này phải nhằm bảo đảm sử dụng, phát huy tối đa đội ngũ hiện có, đồng thời đào tạo, phát triển nhanh và chất lượng đội ngũ kế cận. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách cũng phải tạo được động lực để sử dụng, phát huy trí thức bên ngoài xã hội và trí thức người Việt Nam ở nước ngoài.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị cần phân tích, đánh giá đầy đủ, sâu sắc các cơ chế, chính sách hiện hành, những mặt được và hạn chế, từ đó đề xuất những giải pháp khắc phục, mạnh dạn áp dụng các cơ chế mang tính đột phá trong tất cả các khâu, từ phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, đào tạo đến sử dụng và đánh giá, đãi ngộ và tôn vinh.


“Không mạnh dạn áp dụng cơ chế tự chủ, nhất là tự chủ về tài chính và lao động, sẽ khó mà thu hút, sử dụng và phát huy được người giỏi và người tài” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.


Trước đó, cho ý kiến vào Đề án, các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ cũng nhấn mạnh đến các giải pháp về cơ chế, chính sách để sử dụng và phát huy đội ngũ trí thức, trong đó có các giải pháp về tự chủ, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ trí thức, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, dân chủ để phát huy tài năng, sáng tạo của trí thức.


Thành Nam


http://infonet.vn/thu-tuong-chinh-phu-khong-tu-chu-tai-chinh-kho-thu-hut-nhan-tai-post139484.info