Lượng tiền bơm ra thấp nhất là 4.000 tỷ đồng và mạnh nhất đạt 12.000 tỷ đồng.


Theo dữ liệu của Reuters và tính toán của NDHMoney, trong tuần từ ngày 3-6/1/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ra thị trường mở (OMO) 37.657 tỷ đồng, kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày, với lãi suất 14%/năm.


Trong tuần, lượng tiền bơm ra thấp nhất là 4.000 tỷ đồng và ngày bơm vốn ra mạnh nhất đạt 12.000 tỷ đồng.


Cùng với việc bơm vốn, NHNN cũng hút về 25.283 tỷ đồng. Như vậy, trong tuần đầu năm mới, NHNN đã bơm ròng 12.374 tỷ đồng.Nguồn: BVSC/NDHMoney/GAFIN