hi vọng các gia đình chúng ta chưa mua phải cái này http://www5.tintucvietnam.com/Sukien/2004/12/83903.ttvn