ng chứng khoán Chế độ đọc sách Thứ 2, 30/05/2011, 08:59 Dự thảo: Sẽ cấm CTCK cho khách hàng vay tiền mua chứng khoán


Theo dự thảo, CTCK không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch...


Dự thảo: CTCK bị phạt tới 100 triệu đồng nếu cho vay trái luật Dự thảo: Phạt 100 triệu đồng nếu không đưa chứng khoán chào bán vào giao dịch


“CTCK không được cho khách hàng vay tiền để mua chứng khoán, trừ trường hợp Bộ Tài chính có quy định khác”


Đây là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo thông tư về quy chế tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa ra lấy ý kiến.


Ngoài ra, theo dự thảo, công ty chứng khoán không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch; không được chiếm dụng chứng khoán, tiền thuộc sở hữu của khách hàng...


Công ty chứng khoán cũng không được cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cổ đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; không được cho vay dưới bất kỳ hình thức nào đối với các cổ đông lớn, thành viên ban kiểm soát...


Công ty chứng khoán phải quản lý tách biệt chứng khoán của từng nhà đầu tư, tách biệt tiền và chứng khoán của nhà đầu tư với tiền và chứng khoán của công ty chứng khoán; không được lạm dụng tiền thanh toán giao dịch của khách hàng, các tài sản do khách hàng ủy thác.


Theo Hoài Giang


Tuổi trẻ


http://cafef.vn/20110530085759207CA31/du-thao-se-cam-ctck-cho-khach-hang-vay-tien-mua-chung-khoan.chn