Việt Nam ta đấu tranh từ hàng ngàn năm nay, ai ai cũng biết con người Việt Nam có tinh thần đoàn kết cao. Lòng tự tôn dân tộc, sự kiêu hãnh mạnh liệt. Từ đợt dịch này mình mới thấy con người Việt Nam có lòng đoàn kết mà ko một quốc gia nào có cái nghĩa khí ấy. Các bạn thấy có đúng vậy không?