Cô giáo như mẹ hiền mà cô giáo ở đây như gì nhỉ?


Mọi người đọc và cho ý kiến về cô giáo, về bài báo nhé.


http://www.giadinh.net.vn/html/site/e2f68683642110136cfbb049503ab475.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=148&nID=12795⟨=Vn


http://www.giadinh.net.vn/html/site/71a9163be6aa27061494c01b262e91e5.html?direct=455c6d31e7e5e49f8dea243641ca29f2&column=148&nID=12531⟨=Vn