Báo dạy bắt cá 2 tay, cơ mà mình chẳng bao giờ có cá ở cả 2 tay để mà bắt, haha, hoặc nếu có thì cả 2 cá đều là cá ươn, sầu ghê :(