Tôi muốn mua máy trợ thính cho mẹ mà không biết nên mua ở đâu.Tôi ở tỉnh An Giang, ai biết xin chỉ dùm tôi thành thật biết ơn